КАТЕДРА АНП

За катедратаКатедра „Автоматизация на непрекъснатите производства“ (АНП) ефективно използва педагогическия опит на катедрения колектив за обучение на специалисти, които да придобият знания, навици и умения по изграждането и развитието на техническото, алгоритмичното, програмното и информационно осигуряване на трите нива в управлението на съвременните технологии и производства: автоматизация на технологични процеси; автоматизация на промишлени инсталации, в които се реализират сложни производствени процеси; автоматизация на интегрирани производствени комплекси като технико-икономически системи. Създават се условия за обучение на студентите по проблемите за управление на технико-икономически системи от индустрията, чрез засилващата се фундаментална и интердисциплинарна подготовка, и чрез използване в лабораториите на катедрата. Това позволява да се следят тенденциите в интензивното развитие на научните области и потребности от кадри, създават се условия за подготовка съдържанието на свободно-избираемите дисциплини по новите учебни планове.

От преподавателите на катедрата са подготвени и включени в обучението в учеб­ния процес над 60 учебни дисциплини. Те са изучавани от студенти във факултет "Ав­то­матика", Факултетите за инженерно обучение на английски, френ­ски и немски език, Електротехнически факултет, Машинен Факултет, Факултет по приложна математика и информатика на ТУ-София. Катедрата осигурява преподавателски кадри и е модератор в разработването на учебни планове и програми за някои от специалностите на ТУ-София.