КАТЕДРА АНП

Обучение на докторанти в катедратаОсобено внимание в катедрата се обръща на подготовката на спе­циалисти с висша квалификация чрез докторантура. Процесът на обучение на докторантите включва теоретична, специализираща и практическата подготовка с цел решаване на актуални проблеми, произтичащи от различни области в индустрията.

Обучението преминава през следните етапи: методология на научното изследване, създаване на теоретико-приложен модел за решаване на проблем от конкретната област, експериментална работа и обработка на получени резултати, внедряване на валидиран модел в практиката. Развиването на изследователски и аналитични умения, създаването на научни знания и повишаването на квалификацията на докторантите се извършва чрез възможности за сключване на договори за научни разработки, за научно сътрудничество, за консултантска дейност, съвместно с научните ръководители, в съответната научна област.