КАТЕДРА АНП

Научни изследванияНаучно-изследователската дейност на преподавателите от катедра Автоматизация на непрекъснатите производства включва аналитико-теоретични разработки, развойна и внедрителска дейност, дава експертни и консултативни възможности за иновативни решения, чрез изследвания и практически приложения в области като:

  • човешкият фактор в системите за управление;
  • енергийна ефективност и прогнозиране на електропотребление;
  • съвременни подходи за управление на технологични процеси чрез размита и невронна логика, адаптивно управление, робастни методи;
  • биоелектроинженерството и биоинформатика;
  • технически средства, индустриална и управляваща техника при автоматизация на технологични процеси и биотехнологични производства;
  • комуникационни системи в интегрираните производства;
  • системен анализ, информационни системи и стратегическо управление.