КАТЕДРА АНП

ЛабораторииСтудентите и докторантите на катедра Автоматизация на непрекъснатите производства“ имат достъп до съвременни електронни и дистанционни форми на обучение, допълващи класическите. В процес на разработка във факултет Автоматика е интегрирана система за електронно обучение. Учебните лаборатории са оборудвани със съвременни индустриални технически  средства за автоматизация. Изградени са информационни, комуникационни и управляващи структури и системи, аналогични на срещаните в индустрията. Активната развойна и експериментална научно-изследователска дейност на катедрения колектив гарантира неговото професионално израстване, като същевременно води и до постоянно обогатяване на лабораторната база с нови стендове и модели, намиращи приложение в учебния процес.

 

Лаборатория

Зала

Отговорник

Управление на процеси и системи

9302

гл. ас. М. Рабаджийски

Технически средства и Автоматиза­ция на

технологични процеси

9201

проф. д.т.н. Емил Николов

Индустриални комуникационни мрежи и

моделиране на процеси

9411

доц. д-р Васил Гълъбов

Оптимизация на системи

9303

гл. ас. д-р Методи Георгиев

Системен анализ и проектиране

9407

доц. д-р Станислав Енев

Логическо управление на процеси

9304

гл. ас  Борислав Георгиев

Измервателна и регулираща техника

9301

доц. д-р Васил Гълъбов

Човешкият фактор в системите за

управление

2519 А

доц. д-р Васил Гълъбов

Управляващи системи в

биотехнологичните  производства

4205

гл. ас. Любомир Мирев

Ферментационни технологии и авто­матично управление на биотехноло­гични процеси

2523

гл. ас. Цанко Георгиев